• دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
 
 


دکتر علی اسدپورمدرک تحصيلي: دکترا
تلفن تماس: 07132298012 - داخلی 121
پست الکترونيک: asadpour@shirazartu.ac.ir