• دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

آدرس ساختمان مدیریت دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، چهارراه ادبیات، ساختمان شماره 1 دانشگاه هنر شیراز، کدپستی: 7146696586

تلفن:

07132298011-07132298012

07132298013-07132298015

نمابر:

07132292867


 
 
شماره تلفن های ساختمان شماره 1


تلفن:

07132298011-07132298012

07132298013-07132298015

07132290744


داخلی:

101==========================دفتر ریاست
102==========================مدیر امور بین الملل
103==========================دبیرخانه
104==========================کارشناس آموزش
105==========================کارشناس پژوهش
106==========================کارشناس آموزش
107==========================گره مرمت
108==========================مدیر مالی
109==========================مدیر امور اداری - گروه موزه
110========================== فناوری اطلاعات
112==========================کتابخانه و آزمایشگاه
113==========================کارگزینی - امور جذب
114==========================کارشناس طرحهای عمرانی
115==========================کارشنان امور مالی و حسابداری
116==========================کارپردازی
117==========================امور تغذیه
118==========================کارشناس امور دانشجویی و صندوق رفاه دانشجویی
119==========================امور اموال و انبار
120==========================کارشناس امور فرهنگی - دانشجویی
121==========================مدیر پژوهش و فناوری
122==========================کارشناس فرهنگی - دانشجویی
123==========================انتظامات
124==========================مسئول حفاظت فیزیکی
شماره تلفن های ساختمان شماره 2


تلفن:

07132349176-07132349175

07132349173-07132349174


داخلی:

103==========================متصدی کتابخانه
105==========================مدیر کتابخانه
106==========================واحد آموزش
109==========================کارشناس آموزش
114==========================مسئول خوابگاه ها
112==========================مدیر گروه ادبیات نمایشی
116==========================مدیر گروه نقاشی-مدیر نظارت و ارزیابی