• جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساختمان شماره یک
ساختمان شماره دو

آدرس ساختمان مدیریت دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، چهارراه ادبیات، ساختمان شماره 1 دانشگاه هنر شیراز، کدپستی: 7146696989 صندوق پستی: 359-71456

تلفن:

07132298012-07132298013-07132290774

نمابر:

07132292867

آدرس ساختمان شماره 2 دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، خیابان لطفعلی خان، مابین چهار راه خیرات و چهارراه مشیر

تلفن:

07132349173-07132349174-07132349175