• جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

بازدید شهردار و اعضاء شورای شهر شیراز از فصل سوم کاوش دانشگاه هنر شیراز در تپه پوستچی