• دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

محمد ابلاغ

سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 118

سارا عسکری

سمت: کارشناس امور فرهنگی


شماره تماس: 07132298012 - داخلی 120

زهرا کاراندیش

سمت: کارشناس امور تغذیه


شماره تماس: 07132298012 - داخلی 113

عبدالرضا اثنی عشری

سمت: کارشناس فرهنگی


شماره تماس: 07132349174

عبدالکریم نسیمی

سمت: کارشناس امور خوابگاه ها


شماره تماس: 07132349174