• جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰

دانشکده باستان شناسی و مرمت

دکتر حسنعلي عرب

بخش: باستان شناسي

مرتبه علمی: استادیار


دکتر ستار خالدیان

بخش: باستان شناسی

مرتبه علمی: استادیار


دکتر احمد علي اسدی

بخش: باستان شناسی

مرتبه علمی: استادیار


دکتر مریم شیروانی

بخش: مرمت بناهای تاریخی

مرتبه علمی: استادیار


سید محمود ميرعزيزی

بخش: موزه

مرتبه علمی: مربی


ابوالفضل صادقپور

بخش: موزه

مرتبه علمی: مربی


دکتر مریم دشتی زاده

بخش: موزه

مرتبه علمی: استادیار


دانشکده هنرهای نمایشی

دکتر رفیق نصرتی

بخش: ادبيات نمايشي

مرتبه علمی: استاديار


دکتر ليلا گله داران

بخش: ادبيات نمايشي

مرتبه علمی: استاديار


دکتر گلبرگ ابوترابيان

بخش: ادبيات نمايشي

مرتبه علمی: استاديار


دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر علي اسدپور

بخش: معماری

مرتبه علمی: استادیار


مهشید بارانی

بخش: معماری

مرتبه علمی: مربی


دانشکده هنرهای کاربردی

دکتر مریم فروغی نیا

بخش: فرش

مرتبه علمی: استادیار


دکتر سعیده رفیعی

بخش: فرش

مرتبه علمی: استادیار


سیده اکرم اولیائي طبائی

بخش: فرش

مرتبه علمی: مربی


دکتر الهه ایمانی

بخش: فرش

مرتبه علمی: استادیار


دانشکده هنرهای تجسمی

دکتر گيتا مصباح

بخش: نقاشی

مرتبه علمی: استادیار


رضا پورزرين

بخش: نقاشی

مرتبه علمی: مربی


کیهان ولی نژاد

بخش: ارتباط تصويری

مرتبه علمی: مربی


دکتر سحر اتحادمحکم

بخش: ارتباط تصويری

مرتبه علمی: استادیار


گروه عمومی

دکتر علي اصغر کارگر

بخش: عمومی

مرتبه علمی: استادیار