• دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

دكتر حسنعلی عرب


مرتبه علمي: استادیار
آخرین مدرک تحصيلي: دکتری
تلفن تماس: 32297772-071
پست الکترونيک: h_arab@shirazartu.ac.ir
جهت مشاهده کارنامه علمی کلیک فرمایید

رضا پورزرین


مرتبه علمي: مربی
آخرین مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 32297772-071
پست الکترونيک: r_pourzarrin@shirazartu.ac.ir
جهت مشاهده کارنامه علمی کلیک فرمایید

ستار خالدیان


مرتبه علمي: استادیار
آخرین مدرک تحصيلي: دکتری
تلفن تماس: 32297772-071
پست الکترونيک: s.khaledian@shirazartu.ac.ir
جهت مشاهده کارنامه علمی کلیک فرمایید