• سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

دکتر علي اصغر کارگر


ایمیل:a_kargar@shirazartu.ac.ir

بخش: گروه عمومی و معارف اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

جهت مشاهده کارنامه علمی کلیک فرمایید
نیمسال فرد
فارسی - زبان انگلیسی - اخلاق اسلامی - اندیشه 1 - تربیت بدنی - تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دانش خانواده و جمعیت
نیمسال زوج
فارسی - زبان انگلیسی - تفسیر - اندیشه 2 - ورزش 1 - آشنایی با قانون اساسی ج. ا. ایران

نیمسال
دروس
نیمسال اول
فارسی یا زبان انگلیسیاخلاق اسلامی
نیمسال دوم
فارسی یا زبان انگلیسیتفسیر
نیمسال سوم
اندیشه 1تربیت بدنی
نیمسال چهارم
اندیشه 2ورزش 1
نیمسال پنجم
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتربیت بدنی
نیمسال ششم
آشنایی با قانون اساسی ج. ا. ایرانورزش 1
نیمسال هفتم
دانش خانواده و جمعیت