• شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

شرح وظایف گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

  1. برنامه‌ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی مرکز و اجرای آیین‌نامه و دستوالعمل‌های ابلاغی مربوط از سوی حوزه ستاد دانشگاه.
  2. تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی.
  3. طراحی و تدوین دروس مجازی با همکاری واحد ذی ربط حوزه ستاد دانشگاه.
  4. تدوین آیین‌نامه‌های دروس مجازی با همکاری حوزه ستاد دانشگاه.
  5. آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیأت علمی/ مدرسین با آموزش مجازی.
  6. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
-


مهشید بارانیمدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 107 داخلی 32298012-071
پست الکترونیکی: m_barani@shirazartu.ac.ir