• سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
شرح وظايف واحد رفاه دانشگاه
1) تلاش و پیگیری به منظور جذب اعتبار وام های دانشجویی
2) ثبت نام دانشجویان متقاضی وام (روزانه ـ شبانه)
3) انجام امور مربوط به تسهیلات انواع بیمه های اعطایی صندوق رفاه دانشجویان، دریافت فرم های تقاضا و اخذ مدارک لازم ( تعهدات محضری و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون ) و ارسال اسامی دانشجویان واجد شرایط به صندوق رفاه و پیگیری جهت تودیع وام به حساب دانشجویان
4) اطلاع رسانی جهت ثبت درخواست وام های دانشجویی در هر ترم از طریق پورتال دانشجویی
5) ارائه وام های دانشجویی شامل وام های تحصیلی، مسکن مجردی، ضروری، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه، تحصیلی ممتاز و نمونه، ضروری ممتاز و نمونه، شهریه ممتاز و نمونه، وام مسکن (دانشجویان ساکن پانسیون)، حج عمره، بیمه حوادث، بیمه خدمات درمانی
6) ثبت، ویرایش و استخراج اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
7) امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان بهره مند از تسهیلات خوابگاه و انواع وام و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق صدور فیش های نقدی جهت پرداخت بدهی و صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان فارغ التحصیل
8) ارتباط مستمر و مطلوب با امور مالی درخصوص تنظیم حساب های پرداختی دانشجویان
9) انجام امور مربوط به تسویه حساب و تنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب و انعکاس به مراجع ذیربط
10) مطلع نمودن دانشجو از میزان بدهی بابت استفاده از تسهیلات ( اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک
11) تشکیل پرونده بایگانی برای کلیه دانشجویان جدیدالورود
12) انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان اخراجی، انصرافی و فارغ التحصیل دانشگاه
13) ثبت وام های پرداخت شده در کارتکس هر دانشجو و اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک
14) ثبت تسویه حساب خوابگاه در پایان سال در کارتکس هر دانشجو و اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک
15) بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه
16) معرفی دانشجویان حادثه دیده به بیمه طرف قرارداد جهت دریافت خسارت و غرامت
17) ارتباط با شرکت های بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاه
18) ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه و انجام امور مالی مربوطه
19) اخذ دفترچه بیمه و توزیع بین دانشجویان
20) عندالزوم تامین و ارائه وسایل کمک آموزشی و خدماتی
21) حمایت و تقویت واحدهای شورای صنفی و همکاری و تعامل با آنها
22) ساماندهی و انجام امور کار دانشجویی
23) آشنایی با ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی
24) آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات بیمه دانشجویی
25) آشنایی با ضوابط و مقررات باز پرداخت تسهیلات دانشجویی
26) انجام امورمربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وثبت مشخصات سجلی و تحصیلی مربوط در رایانه
27) انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویان و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون
28) انجام امور مربوط به ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویان درسیستم صندوق رفاه دانشجویان مطابق ضوابط مربوط و ارائه گزارش به مقام مافوق
29) ثبت، ویرایش و استخراج اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
30) محاسبه بدهی اجاره بهای خوابگاه دانشجویان و ثبت و ضبط کلیه فیش های پرداختی با هماهنگی مقام مافوق
31) ارتباط مستمر و مطلوب با امور مالی درخصوص تنظیم حساب های پرداختی دانشجویان
32) انجام امور مربوط به تسویه حساب و تنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب و انعکاس به مراجع ذیربط
33) انعکاس وضعیت بدهی دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان و سایر مراجع ذیربط
34) ارتباط مستمر و مطلوب با امورخوابگاه ها درزمینه انعکاس فهرست استفاده کنندگان از خوابگاه، ظرفیت خوابگاه و محاسبه شهریه دانشجویان ساکن خوابگاه
35) ارتباط مستمر و مطلوب باصندوق رفاه دانشجویان به منظور رفع نواقص موجود در وضعیت بدهی دانشجویان از طریق سیستم جامع اتوماسیون
36) پیگیری امور انجام واریز بدهی دانشجویان در خصوص وام و اجاره خوابگاه
37) تکمیل بدهی دانشجویان از طریق سیستم های جامع اتوماسیون و اسناد دفتری و الصاق اسناد و مدارک در سیستم صندوق رفاه دانشجویان
38) ثبت اطلاعات و تکمیل بدهی و صدور دفترچه اقساط دانشجویان
39) مطلع نمودن دانشجو از میزان بدهی بابت استفاده از تسهیلات ( اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک)
40) ارتباط مستمر با اداره رفاه و خدمات دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هر ساله تسهیلاتی را بصورت وام، به دانشجویان ارائه می نماید، که بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه خود نسبت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق برابر ضوابط و مقررات تعیین شده اقدام می نمایند
این اداره تحت نظارت مستقیم مدیر خدمات دانشجویی بوده و به عنوان پلی ارتباطی میان دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای وظیفه می نماید
1- کپی شناسنامه
2- کپی کارت ملی
3- کپی کارت دانشجویی
4- حساب بانک تجارت به نام دانشجو
5- سیم کارت بنام خود دانشجو
6- سند تعهد محضری ضامنین
7- گواهی کسر از حقوق از محل خدمت ضامنین به مبلغ اعلام شده بنام صندوق رفاه دانشجویان
8- آخرین حکم کارگزینی ضامنین
9- فرم دانشجویان روزانه
  • وام ازدواج : علاوه بر مدارک فوق کپی عقد نامه تمامی صفحات و کپی شناسنامه زوجه تمامی صفحات
  • وام ودیعه مسکن : علاوه بر مدارک فوق کپی برابر اصل قولنامه محضری
  • وام ضروری موارد خاص: علاوه بر مدارک فوق گواهی فوت بستگان درجه اول،نامه از فرمانداری یا استانداری مبنی بر خسارت بلایای طبیعی،فاکتور خرید لوازم کمک آموزشی،فیش تشرف به عتبات عالیات و... بنا به نوع وام درخواستی