• شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

دوره مهارتهای شناختی برخط

۱۴۰۰/۰۷/۲۹

کارگاه مالکیت فکری

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

کنگره جهانی حضرت محمد(ص)

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

بسترهای فکری، فلسفی و زیبایی شناسی در سرزمین آفتاب تابان

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

بسترهای فکری و فرهنگی و زیبا شناسی

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

کارگاه” مهارت استفاده از تکنیک های ریلکسیشن”