• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
 
 
  • هماهنگی و پیگیری اجرای طرح ارزیابی درونی بخش‌ها
  • هماهنگی برگزاری كارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت‌علمی جدیدالاستخدام
  • پیگیری امور هیأت نظارت و ارزیابی مراكز آموزش عالی استان فارس
  • اجرای طرح‌های نظارتی مورد نیاز دانشگاه
  • ارزیابی عملكرد واحدها 
  • ارزیابی و تحلیل صورت‌جلسات بخش‌ها
  • بررسی و ارزیابی پرونده‌های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت‌علمی
  • كمیته بهینه‌سازی امور دانشگاه