• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

اجلاس سراسری نماز ” پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد”