• دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

اجلاس سراسری نماز ” پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد”