• دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دکتر نظرپور در نشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها عالی تأکید کرد: