• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویی منطقه ۷ شیراز