• دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویی منطقه ۷ شیراز