• شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

کسب دیپلم افتخار دانشجویان دانشگاه هنر شیراز در جشنواره بین المللی عکس روسیه