• شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

بازگشایی دانشگاه های استان فارس با حضور مسؤلین استان