• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

بازگشایی دانشگاه های استان فارس با حضور مسؤلین استان