• جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

تالیف زندگینامه و آثار هنری استاد احمد پذیرا بوسیله گروه باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز