• دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سومین فصل کاوش رصدخانه و نیایشگاه ساسانی تنب پرگان جناح