• دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

کسب مقام سوم تکواندو در مسابقات قهرمانی مناطق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی