• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

هنر در جمهوری اسلامی یک وسیله و ابزار و از شمار بهترین هاست