• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ظرفیت سازی در رشته هنر با توجه به تمایل جامعه ضروری است.