• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

امور دانشجویی و فرهنگي

عبدالرضا اثني عشري

سمت: مدیر امور دانشجویی


شماره تماس: 32298012

عبدالكريم نسیمی

سمت: کارشناس مسئول امور فرهنگی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 120

محمد ابلاغ

سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 118

زهرا کاراندیش

سمت: کارشناس امور تغذیه


شماره تماس: 07132298012 - داخلی 113

هانيه السادات هاشمي

سمت: کارشناس امور تغذیه


شماره تماس: 07132298012 -