• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

مدیر گروه

 

علی اصغر کارگر


a_kargar@shirazartu.ac.ir
07132298012 داخلی 102
کارنامه آموزشي و پژوهشي