• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

قاسم طاهری

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 123

محمود قادری

سمت: کارشناس مسئول امور اداری


شماره تماس: 32298012 - داخلی 119

علی فارسی نژاد

سمت: کارشناس حوزه اداری و مالی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 119

فاطمه احمدی روشن

سمت: کارشناس امور اداری و کارگزینی - دبیرخانه جذب اعضا هیئت علمی


شماره تماس: 32290714

محسن پوراحمدی

سمت: کارپرداز


شماره تماس: 32298012 - داخلی 116

سیده بهار راکبیان

سمت: کارشناس امور مالی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 115

ماریا عفیفی پور

سمت: کارشناس امور مالی


شماره تماس: 32298012 - داخلی 115

مسئول دبیرخانه


شماره تماس: 32298012 - داخلی 103