• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
نیمسال فرد
فارسی - زبان انگلیسی - اخلاق اسلامی - اندیشه 1 - تربیت بدنی - تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دانش خانواده و جمعیت
نیمسال زوج
فارسی - زبان انگلیسی - تفسیر - اندیشه 2 - ورزش 1 - آشنایی با قانون اساسی ج. ا. ایران

نیمسال
دروس
نیمسال اول
فارسی یا زبان انگلیسی اخلاق اسلامی
نیمسال دوم
فارسی یا زبان انگلیسی تفسیر
نیمسال سوم
اندیشه 1 تربیت بدنی
نیمسال چهارم
اندیشه 2 ورزش 1
نیمسال پنجم
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تربیت بدنی
نیمسال ششم
آشنایی با قانون اساسی ج. ا. ایران ورزش 1
نیمسال هفتم
دانش خانواده و جمعیت