• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ناهار از ساعت ۱۱:30 تا ۱۴
شام از ساعت ۱۷ تا ۱۹

برنامه غذايي شامل ناهار و شام و صبحانه مي‌باشد كه توسط واحد تغذيه دانشگاه تهيه و در سلف‌سرويسها و در سيستم اتوماسيون قابل رؤيت است. كه دانشجويان مي‌توانند براساس آن ژتون غذايي هفته آينده را خريداري نمايند. صبحانه بصورت هفتگي توزيع مي‌گردد.

رزرو هفتگي ژتون:

هر نفر مجاز به رزرو يك وعده غذايي مي‌باشد.