• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
 
 

وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

وظایف و اختیارات شورا در دو بخش مشترک و اختصاصی برای مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تنظیم شده است:
وظایف و اختیارات مشترک شورا در مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
 • هدایت و راهبری فعالیت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه
 • بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
 • ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه
 • تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
وظایف و اختیارات اختصاصی شورا در مؤسسه های آموزش عالی
 • گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحد ها و گروه‌های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش‌های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
 • بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی توسعه رشته ها، جذب هیأت‌علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)
 • بررسی و تصویب گزارش های نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری مؤسسه (از جمله پژوهشکده ها، مراکز رشد، واحدهای فناوری پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی، شتاب دهنده‌ها، فن بازار ها و سایر واحدهای تخصصی و گروه‌های کاری) و ارائه آن به بخش‌های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت
وظایف و اختیارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
 • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع مؤسسه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس مؤسسه
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در تمام حوزه‌های فعالیت مؤسسه
 • پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی‌های درونی و بیرونی مؤسسه به منظور تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت عملکرد معاونت‌ها، واحدها و گروه‌های کاری مؤسسه
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
 • ارائه و ارزیابی گزارش عملکرد واحدهای سازمانی "مؤسسه"
الف ) در سطح دانشگاه‌ها: شامل معاونت‌ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده‌ها، گروه های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی ب) در سطح مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری: شامل مراکز رشد واحدهای فناوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، شتاب‌دهنده‌ها، فن‌بازار ها و سایر واحدهای تخصصی و گروه‌های کاری
 • ارزیابی عملکرد مدیران اعضای مؤسسه (اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهای فناور
 • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد
 • همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
 • پیگیری اقدامات و برنامه‌های بهبود کیفیت واحدها و گروه‌های مؤسسه بر اساس گزارش‌های نظارت و ارزیابی
 • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مؤسسه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت
 • تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح‌ها و برنامه‌های مؤسسه
 • تحلیل و ارزیابی طرح‌ها و سیاست‌های راهبردی توسعه رشته‌ها جذب، هیأت‌علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروه‌های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائه آن به شورا
 • توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهای فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 • سایر وظایف مرتبط از سوی شورای مدیریت محول می‌شود.
 • در راستای بهبود کارآیی و اثربخشی فعالیت های برنامه ریزی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت "مؤسسه" باید سیستم اطلاعاتی مناسب و یکپارچه مستقر نماید.
 • کلیه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع به مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موظف و پاسخگو هستند.
 • تخصیص بودجه واحدها و فعالیت‌ها و مراحل رشد و خروج واحدهای فناور می‌بایست با در نظر گرفتن نتایج حاصل از ارزیابی‌های مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت صورت پذیرد.
سامانه ثبت پيشنهادات و انتقادات (پان) اين سامانه با هدف ثبت پيشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اعضاي محترم هيئت علمي و ياوران علمي و دانشجويان دانشگاه، در تمامي زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، اداري، مالي و مانند آن راه اندازي شده است.
https://survey.porsline.ir/s/siB2Nemm
سامانه نظرسنجي از ارباب رجوع(سانا) اين سامانه با توجه به اهميت شاخص رضايت استادان، دانشجويان، مراجعه کنندگان و کارکنان محترم از بخش هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اداري-مالي، راه‌اندازي شده است.
https://survey.porsline.ir/s/8XOk1JYU