• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

کارشناسی ارشد باستان شناسی با گرایش " تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر"


گستردگی جهان اسلام از غرب قاره آفریقا تا آسیای مرکزی و گستردگی زمانی آن با حدود یک هزاره و نیم قدمت، در کنار عظمت تاریخ تمدن اسلامی در ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، هنری، موقعیت ممتازی به دوران اسلامی بخشیده و اهمیت و ارزش مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی را دوچندان میسازد. در این میان آنچه مسلم است، نقش محوری ایران در شکل دهی به جنبه های مهم هنر اسلامی است. این نقش در معماری، کاشیکاری، خطاطی، نقاشی و دیگر هنرهای این دوره باشکوه همواره برجسته و نمونه های آن نماد های شناخت هنر اسلامی در سرتاسر جهان به شمار میروند. هنر اسلامی در خود ایران دارای چند سرمنشا مهم و زاینده از جمله ، تبریز، هرات، اصفهان و شیراز است. این مراکز هرکدام در یک یا چند زمینه ویژه در شکل دهی به تمدن ایرانی در این سده ها نقش اساسی داشته اند.
گرایش مطالعات ارشد" تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر" دانشگاه هنر شیراز از بدو تاسیس در سال 1401 با رسالت شناسایی ابعاد هر چه دقیقتر دوره اسلامی ناحیه جنوب ایران با محوریت ناحیه فارس و شهر شیراز تشکیل شد. این گرایش بویژه با تمرکز بر دوره ها و ویژگی های اصلی هنر اسلامی ناحیه فارس سعی در شناسایی و بررسی جنبه های ناشناخته و کمتر شناخته شده آن داشته است. اگر چه شیوه هنری ناحیه فارس دوره اسلامی، بیشتر با نگارگری مکتب شیراز شناخته شده، با این حال شواهد فراوانی از سده های آغازین و بویژه و میانی و متاخر اسلامی در حوزه های شهرسازی اسلامی، معماری و خاتم و دیگر هنرها، در راس اولویت های این گرایش مطالعاتی در دانشگاه هنر شیراز قرار دارند.