• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
 
ردیف   واحد
1 دروس عمومی 22 واحد
2 دروس پایه 34  واحد
3 دروس اصلی 27 واحد
4 دروس تخصصی 39 واحد
5 دروس اختیاری 8  واحد
6 پایان نامه 6  واحد
7 جمع واحدها 136 واحد