• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

امور ارتبـاط با صنـعت و کارآفـرینی

محمد احمدی


سمت: کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 32298012