• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساختمان شماره یک دانشگاه هنر شیراز

آدرس ساختمان مدیریت دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، چهارراه ادبیات، ساختمان شماره 1 دانشگاه هنر شیراز، کدپستی: 7146696989 صندوق پستی: 359-71456

تلفن:

07132298012-07132298013 داخلی 112

نمابر:

07132292867

ایمیل:

basatid.art@shirazartu.ac.ir