• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
تجليل از خستگي ناپذيري و نوع دوستي کادر درمان، کارمندان، کارگران و اصناف در دوران شیوع بیماری کرونا

محیط های درمانی همچون بستر روایت های دراماتیک

چالش هاي پيش روی جوامع در دوران پساکرونا

نقش نهادهاي دولتي (شهرداري، بانک ها، ...) در مواجهه بابیماری کرونا

تجربه زیستن در شهر در زمان کرونا

تجسم بخشی به سرمایه اجتماعی و همدلی جمعی در مواجهه به بحران های جمعی

نهادهاي آموزشي(مدارس، دانشگاه ها، موسسات فرنگي و ...) در دوران پساکرونا

روایت عاطفی انسانی و پیوندهای خانوادگی در مواجهه با بحران پاندمیک