• سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

حضور فعال دانشجویان فرش دانشگاه هنر شیراز در بیستمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف فارس