• پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

آغاز فصل ششم کاوش های مشترک دانشگاه هنر شیراز و پایگاه میراث فرهنگی تخت جمشید در آبراهه های تخت جمشید