• چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
دانشگاه هنر شیراز

آدرس ساختمان دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، چهارراه ادبیات، ساختمان دانشگاه هنر شیراز، کدپستی: 7146696989 صندوق پستی: 359-71456


تلفن:

07132298012-07132298013-07132290774


نمابر:

07132292867