• یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
اداره رفاه دانشجویان دانشگاه به عنوان نهاد متولی ارائه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلات مورد نیاز دانشجویان کم بضاعت و مستعد را پس از طی مراحل قانونی لازم به دانشجویان ارائه می نماید؛ صندوق رفاه دانشجویان با مأموریت شناسایی نیازهای واقعی دانشجویان، با اولویت دانشجویان مستعد و کم بضاعت، بیش از یک دهه است که پاسخگوی نیازهای دانشجویان در زمینه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی می باشد.
صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هر ساله تسهیلاتی را بصورت وام، به دانشجویان ارائه می نماید، که بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه خود نسبت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق برابر ضوابط و مقررات تعیین شده اقدام می نمایند
این اداره تحت نظارت مستقیم مدیر خدمات دانشجویی بوده و به عنوان پلی ارتباطی میان دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای وظیفه می نماید
1) تلاش و پیگیری به منظور جذب اعتبار وام های دانشجویی
2) ثبت نام دانشجویان متقاضی وام (روزانه ـ شبانه)
3) انجام امور مربوط به تسهیلات انواع بیمه های اعطایی صندوق رفاه دانشجویان، دریافت فرم های تقاضا و اخذ مدارک لازم ( تعهدات محضری و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون ) و ارسال اسامی دانشجویان واجد شرایط به صندوق رفاه و پیگیری جهت تودیع وام به حساب دانشجویان
4) اطلاع رسانی جهت ثبت درخواست وام های دانشجویی در هر ترم از طریق پورتال دانشجویی
5) ارائه وام های دانشجویی شامل وام های تحصیلی، مسکن مجردی، ضروری، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه، تحصیلی ممتاز و نمونه، ضروری ممتاز و نمونه، شهریه ممتاز و نمونه، وام مسکن (دانشجویان ساکن پانسیون)، حج عمره، بیمه حوادث، بیمه خدمات درمانی
6) ثبت، ویرایش و استخراج اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
7) امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان بهره مند از تسهیلات خوابگاه و انواع وام و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق صدور فیش های نقدی جهت پرداخت بدهی و صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان فارغ التحصیل
8) ارتباط مستمر و مطلوب با امور مالی درخصوص تنظیم حساب های پرداختی دانشجویان
9) انجام امور مربوط به تسویه حساب و تنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب و انعکاس به مراجع ذیربط
10) مطلع نمودن دانشجو از میزان بدهی بابت استفاده از تسهیلات ( اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک
11) تشکیل پرونده بایگانی برای کلیه دانشجویان جدیدالورود
12) انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان اخراجی، انصرافی و فارغ التحصیل دانشگاه
13) ثبت وام های پرداخت شده در کارتکس هر دانشجو و اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک
14) ثبت تسویه حساب خوابگاه در پایان سال در کارتکس هر دانشجو و اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک
15) بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه
16) معرفی دانشجویان حادثه دیده به بیمه طرف قرارداد جهت دریافت خسارت و غرامت
17) ارتباط با شرکت های بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاه
18) ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه و انجام امور مالی مربوطه
19) اخذ دفترچه بیمه و توزیع بین دانشجویان
20) عندالزوم تامین و ارائه وسایل کمک آموزشی و خدماتی
21) حمایت و تقویت واحدهای شورای صنفی و همکاری و تعامل با آنها
22) ساماندهی و انجام امور کار دانشجویی
23) آشنایی با ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی
24) آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات بیمه دانشجویی
25) آشنایی با ضوابط و مقررات باز پرداخت تسهیلات دانشجویی
26) انجام امورمربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وثبت مشخصات سجلی و تحصیلی مربوط در رایانه
27) انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویان و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون
28) انجام امور مربوط به ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویان درسیستم صندوق رفاه دانشجویان مطابق ضوابط مربوط و ارائه گزارش به مقام مافوق
29) ثبت، ویرایش و استخراج اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
30) محاسبه بدهی اجاره بهای خوابگاه دانشجویان و ثبت و ضبط کلیه فیش های پرداختی با هماهنگی مقام مافوق
31) ارتباط مستمر و مطلوب با امور مالی درخصوص تنظیم حساب های پرداختی دانشجویان
32) انجام امور مربوط به تسویه حساب و تنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب و انعکاس به مراجع ذیربط
33) انعکاس وضعیت بدهی دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان و سایر مراجع ذیربط
34) ارتباط مستمر و مطلوب با امورخوابگاه ها درزمینه انعکاس فهرست استفاده کنندگان از خوابگاه، ظرفیت خوابگاه و محاسبه شهریه دانشجویان ساکن خوابگاه
35) ارتباط مستمر و مطلوب باصندوق رفاه دانشجویان به منظور رفع نواقص موجود در وضعیت بدهی دانشجویان از طریق سیستم جامع اتوماسیون
36) پیگیری امور انجام واریز بدهی دانشجویان در خصوص وام و اجاره خوابگاه
37) تکمیل بدهی دانشجویان از طریق سیستم های جامع اتوماسیون و اسناد دفتری و الصاق اسناد و مدارک در سیستم صندوق رفاه دانشجویان
38) ثبت اطلاعات و تکمیل بدهی و صدور دفترچه اقساط دانشجویان
39) مطلع نمودن دانشجو از میزان بدهی بابت استفاده از تسهیلات ( اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک)
40) ارتباط مستمر با اداره رفاه و خدمات دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

خدماتی که توسط اداره رفاه دانشجویان به دانشجویان ارائه می شود، شامل:

الف - پرداخت تسهیلات:

ب- بازپرداخت تسهیلات:

ج- بیمه حوادث دانشجویی:

در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، لازم است حداکثر ظرف دو تا سه روز بعد، حادثه را به اداره رفاه دانشجویان اطلاع دهید تا پیگیری دریافت خسارت از شرکت بیمه ممکن باشد. پس از انجام مراحل درمان، مدارک زیر را برای روند دریافت خسارت به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهید.

۱. فرم تکمیل و امضا و ممهور شده گواهی پزشک معالج (می توانید از سایت دانشگاه بخش اداره رفاه دانلود کنید

۲. اصل هزینه های پزشکی(که مهر شده باشد) به انضمام دستور پزشک معالج

۳. گرافی از عضو آسیب دیده

۴. کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی

۵. درصورت ارجاع به بیمارستان، پرونده بستری (تایید شده باشد)

هنگام مراجعه به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه برای اعلام حادثه، همراه با مدارک لازم، شماره شبای حساب بانکی خود را نیز همراه داشته باشید.

د - بیمه تکمیلی درمان: (فقط درصورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان)

دانشجویانی که از بیمه درمانی پایه بهره مند می باشند، درصورت تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی می بایست مدارک زیر را به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهند. در صورت رسیدن به حد نساب، می توان با یک شرکت بیمه برای بیمه تکمیلی قرارداد امضا کرد.

- تصویر کارت دانشجویی

- تصویر کارت ملی

- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه درمانی

نکات قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات
۱. علاوه بر تکمیل مدارک در اداره رفاه دانشجویان دانشگاه، ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: bp.swf.ir و ثبت درخواست وام در پورتال نیز ضروری است.
۲. برای ثبت نام در پورتال و برای ثبت درخواست وام در پورتال، تنها و تنها از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید. درغیر این صورت سیستم خطا می دهد.
۳. شماره تلفن همراهی که در پورتال وارد می کنید باید به نام شخص دانشجو باشد.
۴. در صورتی که قبلاً در پورتال ثبت نام کرده اید، پس از ورود به درگاه، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، که هر دوی آنها کد ملی (بدون خط تیره) دانشجو می باشد، درخواست وام خود را ثبت نمایید. در صورتی که قبلاً در پورتال ثبت نام نکرده اید، ابتدا بر روی تشکیل پرونده کلیک نموده و ثبت نام کنید تا پس از بررسی و تأیید ثبت نام شما در پورتال توسط اداره رفاه و ثبت شماره حساب تجارت شما، موفق به ثبت درخواست وام شوید.
۵. در صورتی که قبلاً ثبت نام نموده و رمز عبور خود را فراموش کرده اید، با کلیک بر روی جمله "کلمه عبور خود را فراموش کرده ام" و ورود اطلاعات درخواست شده، رمز عبور شما مجدداً به کد ملی (بدون خط تیره) تغییر می یابد. به پیامکی که دریافت می کنید توجه نداشته باشید چرا که اعداد موجود در متن پیامک معکوس نوشته شده است.
۶. در صورتی که هنگام ثبت شماره شناسنامه با مشکل مواجه شدید، ابتدا شماره شناسنامه خود را در یک صفحه word تایپ نموده، سپس آنرا کپی کرده و در پورتال paste نمایید.
۷. لطفاً توجه داشته باشید که برای دریافت وام، ارائه شماره حساب تجارت و سند تعهد محضری با ضامن معتبر به اداره رفاه دانشجویان الزامی است. سند تعهد محضری معتبر سندی است که در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور با حضور شخص دانشجو و ضامن وی تنظیم می شود. طبق قانون صندوق رفاه دانشجویان، ضامن می بایست کارمند رسمی و یا پیمانی دولت، و یا کارمند قراردادی دستگاه های اجرایی (شامل کلیه وزارتخانه ها، مراکز دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی) با حداقل ۵ سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی و یا بازنشسته دولت باشد. توجه داشته باشید که علاوه بر سند تعهد محضری، ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق ضامن، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن نیز الزامی است. گواهی کسر اقساط از حقوق می بایست خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باشد. ضمناً الزامی است آدرس دقیق و شماره تلفن محل کار، آدرس و شماره تلفن منزل ضامن و متعهد، و شماره تلفن همراه ضامن و متعهد در سند تعهد قید شود. توجه داشته باشید که مبلغ درج شده برای ضمانت وام دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و برای دانشجویان مقطع دکتری ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.
۸. اطمینان داشته باشید که درخواست های وام دانشجویان در مهلت مقرر بررسی و تأیید شده و به صندوق رفاه دانشجویان ارسال می گردد. از آنجا که پرداخت وام توسط صندوق رفاه دانشجویان انجام می شود، اداره رفاه دانشجویان اطلاعی از زمان پرداخت وام ندارد.
۹. در صورتی که در مقطع تحصیلی قبلی از وام های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شده اید، ابتدا از عدم وجود اقساط معوقه مطمئن شده و سپس برای درخواست وام اقدام نمایید.
۱۰. برای وام ودیعه مسکن، دانشجو می بایست اجاره نامه دارای کد رهگیری و مدارک تأهل خود را به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهد. وام ودیعه مسکن فقط به دانشجویان متأهل پرداخت می گردد.
۱۱. علی رغم وجود گزینه "ودیعه مسکن مجردی" در سامانه، این وام قابل پرداخت به دانشجو نمی باشد.
۱۲. وام های کارآفرینی امید قابل پرداخت نمی باشند. لذا این وام ها را انتخاب ننمایید.
۱۳. درصورت درخواست وام ازدواج، دانشجو می بایست، ضمن ثبت درخواست وام ضروری در سامانه (وام ازدواج از این پس زیرمجموعه وام ضروری است)، با اصل سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی خود و همسرش در ابتدای نیمسال تحصیلی به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نماید. پس از اسکن، مدارک به دانشجو تحویل داده خواهد شد.
۱۴. تعداد نیمسال های مجازی که دانشجویان می توانند از وام های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شوند: کارشناسی ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ۴ نیمسال، و دکتری ۸ نیمسال است. در صورتی که دانشجو طی نیمسال های مجاز تحصیل خود از وام استفاده ننماید، فقط و فقط در اولین نیمسال اضافی مجاز به دریافت وام می باشد (به جز دانشجویان مقطع دکتری). لطفاً توجه داشته باشید که تمامی قوانین اداره رفاه دانشجویان و همچنین روش و مهلت های تعیین شده برای ثبت نام، توسط صندوق رفاه دانشجویان وضع شده و اداره رفاه دانشجویان دخالتی در قوانین نداشته و تنها مجری قوانین وضع شده می باشد.
راهنمای ثبت نام در پورتال bp.swf.ir
  نحوه ثبت نام وام در سامانه پورتال فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان:
لطفاً نکات زیر را با دقت مطالعه نمائید. از آنجا که پس از ورود اطلاعات ویرایش آنها به سختی ممکن است، لطفاً در ورود اطلاعات نهایت دقت را داشته باشید چرا که مسئولیت عواقب هرگونه اشتباه در ورود اطلاعات صرفاً به عهده دانشجو می باشد و اداره رفاه دانشجویان هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.
با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه bp.swf.ir رفته و در قسمت ثبت نام دانشجویان در سایت روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. در صفحه ای که باز می شود کد ملی خود را در کادر مربوطه جستجو کنید. پدیدار شدن اطلاعات شما حاکی از آنست که قبلاً در آن سایت ثبت نام شده اید. در صورت عدم نمایش کد ملی و مشخصات شما، در صفحه جدیدی که باز می شود اطلاعات خود را در کادرهای مربوطه وارد کنید.
به این ترتیب که در کادر مربع کلیک کرده، صفحه نام یا کد شهر باز می شود. سه حرف اول نام شهر محل تولد خود را وارد کنید و کلید جستجو را بزنید. از بین شهرهای یافته شده روی نام شهر خود کلیک نموده و سپس گزینه انتخاب را کلیک کنید. سپس در قسمت بعدی تاریخ تولد خود را با وارد کردن ابتدا سال بصورت کامل و سپس ماه و روز (مثال: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱) وارد کنید. بدین ترتیب کادرهای بعدی را نیز با وارد کردن اطلاعات شخصی خود تکمیل نمایید. در برخی شناسنامه ها شماره ملی به منزله همان شماره شناسنامه است، در چنین مواردی همان شماره هم برای شماره شناسنامه و هم برای کد ملی ثبت شود.
سپس اطلاعات تحصیلی خود را وارد کرده و در انتها پس از درج شماره تلفن های ثابت و همراه (به نام شخص دانشجو) روی دکمه ذخیره کلیک نمایید. برای وارد کردن نام دانشگاه، نام دانشگاه (هنر شیراز) را وارد کنید و کلید جستجو را بزنید. سپس روی نام دانشگاه کلیک نموده و آنرا انتخاب کنید. برای درج نام دانشکده و رشته تحصیلی نیز به همین ترتیب عمل کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که ورود اطلاعات چه شخصی و چه تحصیلی اعم از نوع دوره تحصیلی (نوع دوره تحصیلی برای دانشجویان روزانه، "روزانه" و برای دانشجویان شهریه پرداز."نوبت دوم" انتخاب گردد)، مقطع تحصیلی (مقطع تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی، "کارشناسی پیوسته"، برای دانشجویان کارشناسی ارشد، "کارشناسی ارشد ناپیوسته"، و برای دانشجویان دکتری، "دکتری تخصصی ناپیوسته")، سال و نیمسال ورود و شماره دانشجویی با نهایت دقت و توجه انجام گیرد تا در مراحل بعد برای ثبت وام ها و نیز انجام تسویه حساب خللی ایجاد نشود.
توجه: ثبت نام دانشجویان برای وام (تحصیلی) تنها در صورتی نهایی خواهد شد که دانشجو مدارک خود (شامل : سند تعهد محضری، گواهی کسر اقساط از حقوق و شماره حساب فعال بانک تجارت صرفاً به نام شخص دانشجو) را به اداره رفاه دانشجویان تحویل داده باشد.

برای ثبت درخواست وام پس از ثبت نام و ورود به پورتال دانشجویی:
۱. روی قسمت درخواست وام کلیک کرده و گزینه وام مورد نظر را انتخاب نمایید.
۲. توجه کنید که شماره حسابی که در سیستم ثبت می باشد حساب فعال بوده و مربوط به شما باشد.
۳. پس از تائید شماره حساب، قوانین صندوق رفاه را مطالعه و تائید و سپس روی گزینه ثبت درخواست کلیک کنید.
۴. پس از ثبت یک نوع وام، در صورت درخواست نوع دیگر وام، از صفحه درخواست وام خارج شده و دوباره به همان صفحه رجوع کنید.
۵. دانشجویانی که شماره حساب و یا سند تعهد محضری آنها ثبت نگردیده، به اداره رفاه دانشجویان مراجعه و نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

* در صورت فراموش کردن رمز عبور، با اداره رفاه دانشجویان تماس حاصل فرمائید.
1- کپی شناسنامه
2- کپی کارت ملی
3- کپی کارت دانشجویی
4- حساب بانک تجارت به نام دانشجو
5- سیم کارت بنام خود دانشجو
6- سند تعهد محضری ضامنین
7- گواهی کسر از حقوق از محل خدمت ضامنین به مبلغ اعلام شده بنام صندوق رفاه دانشجویان
8- آخرین حکم کارگزینی ضامنین
9- فرم دانشجویان روزانه
  • وام ازدواج : علاوه بر مدارک فوق کپی عقد نامه تمامی صفحات و کپی شناسنامه زوجه تمامی صفحات
  • وام ودیعه مسکن : علاوه بر مدارک فوق کپی برابر اصل قولنامه محضری
  • وام ضروری موارد خاص: علاوه بر مدارک فوق گواهی فوت بستگان درجه اول،نامه از فرمانداری یا استانداری مبنی بر خسارت بلایای طبیعی،فاکتور خرید لوازم کمک آموزشی،فیش تشرف به عتبات عالیات و... بنا به نوع وام درخواستی
مبالغ انواع وام های دانشجویی
دانشجویان شاغل و دانشجویان بورسیه و دانشجویانی که از هر سازمانی کمک مالی دریافت میکنند مجاز به ثبت نام وام دانشجویی نیستند.
دانشجویان ترم ۹ کارشناسی، ترم ۵ کارشناسی ارشد و ترم ۹ دکتری به هیچ عنوان درخواست وام ثبت نکنند، مگر اینکه یک ترم از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده کرده باشند.
* مبلغ وام ها در نیمسال اول ۰۰-۹۹ :
تحصیلی: بسته به شرایط دانشجو، متغیر از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
مسکن بانک مهر: فقط مخصوص دانشجویان متأهل با ارائه سند تأهل و اجاره نامه مسکن معتبر، متغیر از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بستگی به اینکه مسکن اجاره ای در کدام شهریا کلان شهر باشد.
توجه: وام مسکنِ عادی که قبلاً پرداخت میشد از این به بعد قابل پرداخت نیست؛ به این معنی که دانشجوی مجرد نمیتواند وام مسکن دریافت کند.
از سال تحصیلی جاری عناوین دریافت وام ضروری و مدارک مورد نیاز در مهر ماه ۹۹ به شرح زیر تغییر یافته است:
۱. رویداد حوادث طبیعی سیل و زلزله با ارائه مدرک تاییدیه فرمانداری یا استانداری محل زندگی
۲. رویداد حادثه دیدگان سوانح و تصادفات: با ارائه مدارک و تأییدیه قضایی و راهنمایی و رانندگی
۳. رویداد مبتلایان به بیماریهای خاص و پرهزینه: ارائه مدارک معتبر پزشکی، بیمارستانی و تأییدیه پزشک معتمد دانشگاه
۴. رویداد فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند با ارائه گواهی فوت
۵. رویداد قهرمان ورزشی با ارائه مدرک قهرمانی نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی و مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور ، بین المللی و دانشجویان عضو تیمهای ملی با ارائه تاییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم یا وزارت ورزش و جوانان (دارا بودن حداقل معدل کل ۱۵ و حداکثر تا ۶ ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل دانشجو (
۶. رویداد تولد فرزند با ارائه گواهی تولد
۷. رویداد ازدواج با ارائه عقدنامه حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد
۸. رویداد دانشجویان توانخواه مختص دانشجویان نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی حرکتی با ارائه تأییدیه بهزیستی
۹. رویداد دانشجویان برتر پس از وصول بخشنامه صندوق رفاه اطلاع رسانی خواهد شد .
تذکر بسیار مهم:
عناوینِ قبلیِ وام ضروری از جمله لوازم کمک آموزشی، عینک طبی، خرید کتاب، و پایان نامه در ترم جاری حذف شده است. لطفاً از ارسال چنین فاکتورهایی به ایمیل اداره رفاه و یا ارائه آن به اداره رفاه دانشگاه خودداری نمایید چون ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حداکثر سقف وام ضروری تعیین شده در هر نیمسال بر اساس مقاطع تحصیلی:
- مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته حداکثر تا سقف ۸ میلیون تومان
- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا سقف ۶ میلیون تومان
بدین معنی که سقف پرداختی وام ضروری در هر نیمسال بیشتر از موارد ذکر شده فوق نخواهد بود.
براساس آیین نامه ی جدید صندوق رفاه دانشجویان، تعداد رویدادهای قابل ثبت برای وام ضروری برای مقاطع مختلف تحصیلی در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر است:
- مقطع کارشناسی حداکثر ۴ رویداد
- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲ رویداد
- مقطع دکترای تخصصی ناپیوسته حداکثر ۴ رویداد
تعداد رویداد به معنی تعداد دفعات دریافت وام ضروری بر اساس رویدادهای مختلف است.
لذا آن دسته از متقاضیانی که هنگام ثبت درخواست وام ضروری از طریق پورتال با پیامِ "تعداد دفعات بیشتر از حد مجاز" مواجه می گردند، نسبت به بررسی دفعات دریافت وام ضروری خود در ترم های گذشته اقدام نمایند.
وام ضروری در نیمسال جاری به شرح زیر بر اساس انواع رویداد تعریف شده صندوق رفاه قابل پرداخت است:
- رویداد تولد فرزند دانشجوی متأهل ۳میلیون تومان
- رویداد فوت پدر ، مادر ، همسر یا فرزند ۳میلیون تومان
- رویداد دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا سقف ۵ میلیون تومان براساس مدارک و مستندات
- رویداد دانشجویان مبتلا به بیماری خاص و پرهزینه تا سقف ۵میلیون تومان بر اساس مدارک و مستندات
- رویداد بیماری خاص و پرهزینه یکی از افرادِ تحتِ تکفلِ دانشجو تا سقف ۴میلیون تومان
- رویداد دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر تا سقف ۳میلیون تومان
- رویداد حوادث و بلایای طبیعی ۳میلیون تومان
- رویداد دانشجویان قهرمان ورزشی ۲میلیون تومان
- رویداد دانشجویان توان خواه ۵ میلیون تومان
- رویداد ازدواج ۳ میلیون تومان
توجه:
مدارک ارائه شده جهت دریافت وام ضروری بر حسب نوعِ رویداد با تاریخ های ذکر شده زیر قابل قبول است:
- رویدادهای موارد خاص ( تولد فرزند - فوت پدر، مادر،همسر یا فرزند دانشجو - دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات - مورد ابتلا به بیماریهای خاص و پر هزینه دانشجو یا اعضای تحت تکفل ) حداکثر تا ۹ ماه پس از وقوع رویداد
- رویداد حوادث و بلایای طبیعی حداکثر تا ۹ ماه پس از حادثه
- رویداد دانشجویان توانخواه حداکثر تا ۹ ماه پس از صدور تاییدیه نهاد حمایتی
- رویداد دانشجویان برتر حداکثر تا ۶ ماه پس از دریافت مدرک مربوطه
- رویداد دانشجویان قهرمان ورزشی حداکثر تا ۶ ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی
- رویداد ازدواج حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد
توجه:
کلیه ی رویدادها و تاریخ های فوق باید مربوط به دوران دانشجویی در مقطعِ فعلیِ دانشجو باشد.
- تحصیلی ویژه دکتری (صندوق رفاه دانشجویان): هر شش ماهه ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال
- تحصیلی ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون): هر سه ماهه ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
- وام شهریه دوره شبانه: کارشناسی: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کارشناسی ارشد: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال دکتری: ۵۰۰۰۰۰۰۰
1. دانشجویانی که به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی یا اشتغال تمام وقت در دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شاغل می باشند و مشمول بیمه اجباری مستمر و سنوات شده اند، مشمول دریافت وام از صندوق نیستند. تبصره۱: دانشجویانی که دارای بیمه اختیاری و پاره وقت )غیر مستمر) می باشند، می توانند از وام های صندوق بهره مند گردند )شامل طلاب حوزه علمیه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، مدرسین حق التدریس، بیمه شدگان تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد، خویش فرما و زنان خانه دار( تیصره ۲: پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل در صورت تایید صندوق بلامانع است.
2. عدم دریافت بورس یا کمک هزینه های تحصیلی از سایر سازمان ها و عدم داشتن بدهی معوق در صندوق )به جز وام ها یا کمک هایی که براساس تفاهم نامه هایی که فیمابین صندوق و سایر نهادها منعقد می گردد مانند وام دریافتی از بنیاد نخبگان، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره(، سازمان بهزیستی کشور( د دانشجویانی که در مقطع بالاتر قبول شده اند هم، برای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در مقطع بالاتر، ملزم به ارائه سند تعهد محضری جدید و گواهی کسر اقساط از حقوق هستند.
۳. دانشجویی که ترم پیش مشروط بوده، مبلغ وام او نصف مبلغ وام تحصیلی محاسبه می شود.
۴. به دانشجویی که دو ترم متوالی مشروط شود وام تعلق نمی گیرد.
۵. به کلیه وام های دریافتی از مهرماه ۹۹ کارمزد ۴% به صورت روزشمار برای طول مدت دریافت وام از تارخ دریافت وام تا تاریخ شروع سررسید اولین قسط تعلق می گیرد. مطابق فرمول زیر ۴ * مبلغ وام* (تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی نوبت های وام( = کارمزد طول تحصیل ۱۰۰ ۳۶۵
۶. چنانچه زمان ادای دین بدهکار فرا رسیده باشد و پرداختی از سوی وی صورت نگیرد، کل بدهی، اعم از اصل وام و کارمزد بایستی به صورت یکجا پرداخت شود، در این صورت است که بدهی او به دین حال تبدیل میگردد.
۷. حداکثر نیمسال های تحصیلی که دانشجو متناسب با هر مقطع تحصیلی میتواند از وامهای دانشجویی صندوق بهره مند گردد، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال تحصیلی، و در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال تحصیلی است.
8. شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویان با محاسبه ۹ ماه (دوره تنفس) پس از آخرین نیمسال تحصیلی خواهد بود. توجه داشته باشید که سنوات مجاز برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال و برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است. برای آن دسته از دانشجویان که مطابق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می نمایند، حداکثر دو نیمسال تحصیلی اضافه از نظر صندوق قابل قبول می باشد؛ به این معنی که مثلاً، به جز در مورد دانشجویان مشمول خدمت سربازی، برای دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که حتی ۳ نیمسال هم مجوز سنوات اضافی از طرف اداره آموزش دانشگاه دارد، فقط و فقط ۲ نیمسال آن را می توان اعمال نمود و بنابراین پایان تحصیل دانشجو نهایتاً پایان ترم ششم ثبت خواهد شد و شروع اقساط او نیز دقیقا ۹ ماه پس از تاریخ ثبت شده برای پایان تحصیل او است.
تذکر: درخصوص دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی، ۲ سال به این مدت اضافه خواهد شد.
9. دانشجویان می بایست حداکثر تا پایان آخرین نیمسال مجاز تحصیلی از نظر صندوق رفاه دانشجویان (کارشناسی و دکتری تخصصی ناپیوسته ۱۰ نیمسال، و کارشناسی ارشد ۶ نیمسال) و قبل از پایان دوره تنفس ۹ ماهه برای تعیین وضعیت بدهی به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مراجعه کنند که بدهی خود را یا به صورت بازپرداخت یکجای کل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط تعیین تکلیف نمایند.
10. تذکر بسیار مهم: اگر دانشجویی فارغ التحصیل شود و مدت تنفس ۹ ماهه برای شروع بازپرداخت اقساط او هم گذشته باشد و هنوز برای تعیین تکلیف بدهی به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نکرده باشد، بدهی او ضمن جریمه ۱۲ درصدی به دین حال تبدیل خواهد شد و صدور دفترچه اقساط ممکن نیست.
11. سپردن سند تعهدنامه محضری با ضامن معتبر و گواهی کسر اقساط از حقوق برای بهره مندی از وام الزامی است. تذکر بسیار مهم: مبلغ قابل درج در گواهی کسر اقساط برای دانشجویانی که حداکثر مبلغ وام دریافتی آنان در طی یک مقطع تحصیلی کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون تومان) و تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال باشد، ۳۰ میلیون تومان و برای دانشجویانی که حداکثر مبلغ وام دریافتی آنان در طی یک مقطع تحصیلی از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ (سی میلیون تومان) بالاتر باشد، ۶۰ میلیون تومان است. تذکر: فرم های سند تعهد محضری و گواهی کسر اقساط از حقوق را می توانید از سایت دانشگاه، لینک معاونت ها، معاونت دانشجویی، لینک اداره رفاه، دانلود کنید. تذکر بسیار مهم: در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام )رسمی، پیمانی، قراردادی ( درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد. تذکر: دقت داشته باشید که حتما فرم جدید سند تعهد محضری را تکمیل کنید زیرا فرم قبلی از ابتدای سال تحصیلی جدید فاقد اعتبار است. و درصورتی که سهواً مرتکب خطا شده و فرم قبلی را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایید، مسوولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود و می بایست ضمن مراجعه مجدد به دفترخانه، سند جدیدی بر اساس فرم جدید تنظیم نماید.
12. در صورتی که دانشجویی در یک یا چند نیمسال از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنووات استفاده نماید، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات مجاز دانشجو حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی جزء سقف مدت استفاده از وام وی محاسبه نمی شود و این مساعدت شامل دانشجویان دارای شرایط خاص از قبیل: مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، تصادف، زایمان، حوادث و بلایای طبیعی و ... به تشخیص و تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.
13. دریافت وام برای دانشجویان مهمان صرفاً از دانشگاه مبداء امکان پذیر است.
14. درخصوص دانشجویان انتقالی و همچنین در صورت تغییر دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به نوبت دوم طبق ضوابط آموزشی دانشگاه، کل بدهی دانشجو به پایان فارغ التحصیلی وی در همان مقطع منتقل خواهد شد. لذا امکان بهره مندی از خدمات رفاهی صندوق با شرایط جدید دانشجو فراهم خواهد بود

شرایط عمومی بازپرداخت وام های صندوق
1. پایان دوره دریافت وام دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال تحصیلی، و در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال تحصیلی است.
2. بهره مندان از وام صندوق جهت دریافت دفترچه اقساط ملزم می باشند حداکثر تا ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی، نسبت به باز پرداخت ۱۰% از کل مانده بدهی خود اقدام نمایند.
3. بهره مندان از وام مسکن صندوق ملزم می باشند وام مذکور را حداکثر تا ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام و قبل از صدور دفترچه اقساط به صندوق رفاه بازپرداخت نمایند.
4. شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویانی که طبق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می نمایند در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت ۶ نیمسال تحصیلی، و در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته به مدت ۱۰ نیمسال تحصیلی، خواهد بود. بدیهی است زمان بازپرداخت وام این دسته از دانش آموختگان حداکثر تا ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام است. تذکر: درخصوص فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی ۲ سال به این مدت اضافه می شود. تذکر بسیار مهم: آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند، مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و صندوق راساً دفترچه تک قسط کل بدهی ایشان را صادر می نماید و دانشجو ملزم به بازپرداخت یکجای کل بدهی خود است.
5. پس از پرداخت وجوه نقدی، مبلغ اقساط و مدت بازپرداخت متناسب با میزان باقی مانده بدهی حداکثر تا پنج سال و با اقساط حداقل ۲۰۰ هزار تومان تعیین می شود. تبصره ۱: حداقل مبلغ قسط ۲ میلیون ریال تعیین می گردد که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق قابل افزایش است. تبصره ۲: برای دانشجویان دارای شرایط خاص )از کارافتادگان و مبتلایان به بیماری های صعب العلاج و تحت پوشش نهادهای حمایتی خاص( مدت بازپرداخت با حداقل مبلغ ۱ میلیون ریال قسط، تا هفت سال تعیین می گردد که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق قابل افزایش است.
6. بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننمایند، در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
7. بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق که دارای دفترچه بازپرداخت اقساط میباشند در صورتی که بیش از ۱۰ قسط متوالی در پرداخت اقساط خود تأخیر نمایند کل بدهی آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا و در یک مرحله کل بدهی ها را واریز نمایند.
8. صدور تسویه حساب برای هر مقطع تحصیلی، منوط به پرداخت کل بدهی در آن مقطع تحصیلی و مقاطع تحصیلی قبلی است.
9. تسلیم اصل مدرک تحصیلی و ریزنمرات استفاده کنندگان از وام صندوق رفاه، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.
10. دانشجویان بهره مند از وام های دانشجویی صندوق که بر اساس قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه، امکان ادامه تحصیل و فراغت )در مقطع تحصیلی پذیرش شده( را نداشته ولی واجد شرایط اخذ مدرک در دوره معادل و یا پائین تر از مقطع تحصیلی قبولی قبلی باشند همانند دانشجوی انصرافی تلقی شده و ملزم به تسویه کل بدهی به صورت یکجا به صندوق رفاه هستند.
11. صندوق مجاز است نسبت به وصول و ایصال مطالبات دولت و هزینه های متعلقه در مورد دانشجویان و یا دانش آموختگانی که از ادای دین خود خودداری نموده اند در مراجع ذی صلاح قانونی از اولین تا آخرین مرحله اقامه دعوی نماید.
12. دانش آموختگان فاقد بضاعت مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورت ارائه دلایل، مدارک و مستندات کافی مبنی بر عدم بضاعت مالی، به تشخیص رئیس صندوق مجموع بدهی آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( حداکثر تا ۳۶ قسط متناسب با میزان بدهی قابل تقسیط مجدد است.
تذکر: برای اطلاع از شرایط بازپرداخت برای گروه های خاص از جمله مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی، بدهکاران پذیرفته شده در مقطع بالاتر، بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانباز، شاغلین بدهکار، دانش آموختگان معاف از هزینه های تحصیلی، بدهکاران از کار افتاده و مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، بدهکاران زیان دیده از حوادث و بلایای طبیعی، بهره مندان از وام مسکن صندوق، تارکین تحصیل، بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت، رویداد مهاجرت و ترک تابعیت، و بدهکاران غیرایرانی به قسمت آیین نامه ها، آیین نامه شرایط بازپرداخت برای گروه های خاص موجود در صفحه اداره رفاه از بخش معاونت دانشجویی سایت دانشگاه مراجعه کنید.
قابل توجه دانشجویان ترم آخر
(دانشجویان: حداکثر تا ترم ۱۰ در مقطع کارشناسی، حداکثر تا ترم ۶ در مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا ترم ۱۰ در مقطع دکتری)
در صورت دریافت هرگونه پیامک از صندوق رفاه دانشجویان مبنی برتعیین تکلیف بدهی وام، در اسرع وقت برای تقسیط بدهی و یا پرداخت یکجای بدهی به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایید؛ در صورت عدم مراجعه، بسته شدن پرونده به صورت خودکار و صدور دفترچه سیستمی ممکن است؛ و در این حالت بدهی در تعداد اقساط کم و بدون محاسبه زمان تنفس صادر خواهد شد. (در حالت عادی، بدهی بسته به مبلغ و با احتساب حداقل مبلغ قسط ۲۰۰ هزار تومان، تا ۶۰ قسط تقسیط می گردد.) در صورت بسته شدن پرونده به صورت خودکار توسط سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه، اصلاح مبلغ و تعداد اقساط و یا حذف جرائم توسط دانشگاه مقدور نیست. پیشنهاد می شود پیش از دریافت هرگونه پیامکی، خود برای تعیین تکلیف بدهی اقدام کنید.
توجه داشته باشید که برای بسته شدن پرونده صندوق رفاه و تعیین تکلیف بدهی، نیازی به اعلام تسویه اداره آموزش دانشگاه نیست و ترم آخر از نظر صندوق رفاه دانشجویان، در مورد مقاطع مختلف به همان ترتیبی است که در بالا نوشته شده است.
ورود (فقط با مرورگر google chrome) به سایت bp.swf.ir
پرداخت ۱۰ درصد
۱.انتخاب گزینه ورود به پورتال فاز ۲
۲.وارد کردن کد ملی
۳.وارد کردن کلمه عبور(همان کد ملی - دقیقا مثل کاربری)
۴.انتخاب گزینه پرداخت بدهی توسط درگاه بانک
۵.انتخاب گزینه پرداخت فیش

پرداخت اقساط و یا جریمه دیرکرد اقساط
۱.انتخاب گزینه ورود به پورتال فاز ۲
۲.وارد کردن کد ملی
۳.وارد کردن کلمه عبور(همان کد ملی - دقیقا مثل کاربری)
۴. انتخاب گزینه پرداخت بدهی توسط درگاه بانک.
۵.انتخاب گزینه پرداخت دفترچه
۶.انتخاب گزینه پرداخت اقساط و یا جریمه دیرکرد اقساط و یا پرداخت بخشی از دفترچه
۷.وارد کردن عدد تعداد اقساط

تسویه کامل
۱.تماس با اداره رفاه جهت صدور فیش و یا مراجعه به پورتال برای واریز کل بدهی
۲.انتخاب گزینه ورود به پورتال فاز ۲
۳.وارد کردن کد ملی
۴.وارد کردن کلمه عبور(همان کد ملی - دقیقا مثل کاربری)
۵. انتخاب گزینه پرداخت فیش و یا، در زبانه پرداخت دفترچه و فیش، انتخاب گزینه پرداخت مانده
بدهی ۶. ورود به درگاه بانک برای پرداخت
۷. پس از پرداخت کل بدهی، با ورود مجدد به سامانه درخواست تسویه حساب را ثبت نمایید. پس از
بررسی و صدور تسویه حساب، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
نکات قابل توجه دانشجویان برای تسویه حساب با اداره رفاه دانشجویان و برای بازپرداخت اقساط وام
۱. برای جلوگیری از مواجهه با اقساط معوقه و جریمه احتمالی (مربوط به بدهی مقطع در حال تحصیل)، حداکثر تا پایان نیمسال تعیین شده (کارشناسی: ۱۰ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۶ نیمسال، و دکتری: ۱۰ نیمسال) برای تسویه حساب به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایید.
۲. اقساط وام مقطع قبلی دانشجو، پس از پایان آخرین نیمسال مجاز تحصیل وی به جریان خواهد افتاد (تعداد نیمسال های مجاز؛ کارشناسی: ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد: ۴ نیمسال، دکتری: ۸ نیمسال). بنابراین برای مثال، دانشجوی کارشناسی ارشدی که در مقطع کارشناسی از وام های صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده در پایان چهارمین نیمسال تحصیل خود می بایست به پورتال دانشجویی خود مراجعه و نسبت به بازپرداخت اقساط مقطع کارشناسی خود اقدام نماید. در غیر این صورت هنگام مراجعه برای تسویه حساب مقطع بالاتر ممکن است اقساط معوقه و جریمه مربوط به مقطع قبل داشته باشید که قبل از تسویه آنها، درج پایان تحصیل و ادامه روند فراغت از تحصیل برای شما غیرممکن خواهد بود.
۳. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام مراجعه برای تسویه حساب، گواهی کسر اقساط وام از حقوق ضامن را (در صورتی که تاکنون ارائه ننموده اید) به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه تحویل دهید. گواهی کسر از حقوق می بایست خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باشد و مبلغی که بابت ضمانت وام دانشجو در آن درج شده کمتر از مبلغ وام های دریافتی دانشجو نباشد. ضمناً اگر ضامن همچنان شاغل می باشد، ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی وی الزامی است.
۴. در صورتی که از وام ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان (تا قبل از مهرماه سال ۹۹) استفاده نموده اید، به محض مراجعه به اداره رفاه دانشجویان برای تسویه حساب می بایست ودیعه مسکن را به طور کامل بازپرداخت نمایید.
۵. هنگام مراجعه به اداره رفاه دانشجویان برای تسویه حساب، ۱۰% از کل بدهی از دانشجو اخذ شده و بقیه وام ها (به جز ودیعه مسکن)، حداکثر در ۶۰ قسط، و اقساط حداقل به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال قسط بندی می گردد.
۶. برای پرداخت اقساط وام در پورتال (bp.swf.ir )، تنها و تنها از مرورگر Google Chrom استفاده کنید. درغیر این صورت سیستم خطا می دهد. پرداخت با کارت بانک رفاه کارگران ممکن نیست و با خطا مواجه خواهید شد، از کارت دیگر بانکها استفاده نمایید.
۷. به هیچ عنوان برای پرداخت اقساط خود از عابر بانک استفاده ننمایید زیرا در این صورت پرداختی شما منظور نخواهد شد.
۸. هنگام مراجعه به پورتال دانشجویی خود، در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید، با کلیک بر روی جمله "کلمه عبور خود را فراموش کرده ام" و ورود اطلاعات درخواست شده، رمز عبور شما مجدداً به کد ملی تغییر می یابد.
۹. پس از اتمام دوره تحصیل، در صورت درخواست هرگونه گواهی ازجمله ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی از اداره آموزش دانشگاه می بایست ابتدا با مراجعه به اداره رفاه دانشجویان نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنید تا مجوز لازم برای ارائه گواهی صادر شود. درصورت داشتن اقساط معوقه و جریمه، ابتدا می بایست آنها را پرداخت نمایید.
۱۰. دقت نمایید هر قسط می بایست در سررسید تعیین شده پرداخت شود. تأخیر در عدم پرداخت به موقع، مشمول ۱۲% جریمه تأخیر شده و به باقیمانده بدهی شما افزوده می گردد.
۱۱. هنگام پرداخت قسط، در صورت برخورداری از جریمه، جریمه را نیز پرداخت نمایید.
۱۲. از تاریخ ۹۶/۵/۳۱، اسامی کسانی که بیش از ۵ قسط از اقساط وام شان معوق شده باشد به بانک مرکزی اعلام شده و از هیچگونه خدمات بانکی در سراسر کشور بهره مند نخواهند شد.
۱۳. متقاضیان دانشنامه (اصل مدرک تحصیلی) ملزم به دریافت تسویه حساب نهایی با صندوق رفاه دانشجویان می باشند.
۱۴. در صورت قبولی در مقطع تحصیلی بالاتر، نسبت به ثبت مقطع تحصیلی جدید در پورتال اقدام نمایید تا با ثبت مقطع تحصیلی جدید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان، باقی مانده بدهی شما به مقطع تحصیلی جدید انتقال یابد.
۱۵. دانش آموختگان ورودی سال های ۸۷ تا ۹۳ بدهکار بنیاد علوی برای دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات، اعلام بدهی، و دانشنامه می بایست با بنیاد علوی تسویه حساب کرده باشند (در غیر این صورت هیچ مدرکی به آنان ارائه نخواهد شد). دانشجویان ورودی های ۹۳ به بعد، از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اقساط وام بنیاد علوی را پرداخت نمایند.
۱۶. دانشجویانی که کل بدهی خود را با صندوق رفاه دانشجویان تسویه می نماند، لازم است با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان با ورود کاربری و رمز عبور، در قسمت تسویه حساب درخواست تسویه خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی و رفع اشکال، تسویه حساب آنان صادر گردد. لطفاً توجه داشته باشید که تمامی قوانین اداره رفاه دانشجویان توسط صندوق رفاه دانشجویان وضع شده و اداره رفاه دانشجویان دخالتی در وضع قوانین نداشته و تنها مجری قوانین وضع شده می باشد.
پرسش های متداول و بسیار پرتکرار
توضیح کامل پرسش های مطرح شده و نیز اطلاعات کامل و جامع در مورد دریافت و پرداخت وام در صفحات مختلف بخش اداره رفاه دانشجویان موجود است که پیشنهاد میکنیم حتما آنها را با دقت مطالعه بفرمایید.

۱. برای ورود به پورتال برای ثبت نام و ثبت درخواست وام از چه مرورگری استفاده کنیم؟
- برای ثبت نام در پورتال و برای ثبت درخواست وام در پورتال، تنها و تنها از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید؛ در صورت وجود هرگونه مشکلی، در قسمت بالای سمت راست صفحه Internet Explorer، بر روی setting کلیک کرده و سپس بر روی گزینه compatibility view ، کلیک نموده و آدرس سامانه را به این شکل bp.swf.ir در آن وارد کرده و بر روی add کلیک کنید. مشکل برطرف خواهد شد. تذکر بسیار مهم: شماره تلفن موجود در پورتال دانشجویی می بایست به نام شخص دانشجو باشد. در غیر این صورت، ورود به پورتال غیرممکن خواهد بود.

۲. مدارک لازم برای درخواست وام چه هستند؟
- سند تعهد محضری، گواهی کسر اقساط از حقوق و شماره حساب فعال بانک تجارت صرفاً به نام خود دانشجو (در هر شعبه ای از کشور)

۳. برای ورود به پورتال برای بازپرداخت اقساط از چه مرورگری استفاده کنیم؟
- برای بازپرداخت اقساط وام در پورتال (bp.swf.ir )، از مرورگرهای Google Chrom و یا Internet Explorer استفاده کنید. درغیر این صورت سیستم خطا می دهد. پرداخت با کارت بانک رفاه ممکن نیست و با خطا مواجه خواهید شد، از کارت دیگر بانکها استفاده نمایید.

۴. رمز عبور ورود به پورتال را فراموش کرده ام، چه کنم؟
- در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید، با کلیک بر روی جمله "کلمه عبور خود را فراموش کرده ام" و ورود اطلاعات درخواست شده، رمز عبور شما مجدداً به کد ملی (بدون خط تیره) تغییر می یابد. به پیامکی که دریافت می کنید توجه نداشته باشید چرا که اعداد موجود در متن پیامک معکوس نوشته شده است. اگر باز هم امکان ورود به پورتال را نداشتید، علت آن استفاده از گوشی موبایل برای پرداخت است. فقط و فقط از لپ تاپ یا کامپیوتر استفاده کنید.

۵. آیا می توان پرداخت اقساط را با استفاده از گوشی موبایل انجام داد؟
- خیر

۶. در صورت بروز مشکل در مرحله ورود رمز کارت بانکی در فرآیند بازپرداخت چه کار باید کرد؟
- در صورت اشکال یا قطعی در درگاه بانک تا رفع اشکال صبر کنید. در غیر این صورت از کارت بانکی دیگری استفاده کنید.

۷. چه زمانی برای تسویه حساب وام ها به اداره رفاه مراجعه کنیم؟
- توجه داشته باشید که قوانین صندوق رفاه دانشجویان با قوانین آموزشی متفاوت است و سنوات مجاز تحصیل را به شرح زیر تعیین می کند و بلافاصله پس از پایان سنوات مجاز می بایست برای تسویه حساب به اداره رفاه دانشجویان مراجعه کنید؛ برای جلوگیری از مواجهه با اقساط معوقه و جریمه احتمالی (مربوط به بدهی مقطع در حال تحصیل)، در پایان نیمسال تعیین شده (کارشناسی: ۱۰ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۶ نیمسال، و دکتری: ۱۰ نیمسال) برای تسویه حساب به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایید.

۸. فرآیند پرداخت بدهی و درخواست تسویه حساب چگونه است؟
- پس از واریز اقساط دفترچه و یا واریز کل بدهی می توانید از قسمت پورتال دانشجویی، بخش تسویه حساب ، درخواست تسویه را انتخاب و شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید و سپس با اداره رفاه برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

۹. در صورتی که در مقطع تحصیلی بالاتر در حال تحصیل هستیم و دفترچه مقطع قبلی به تعویق افتاده، اقساط وام مقطع تحصیلی قبلی چه زمانی دوباره به جریان می افتد؟
- اقساط وام مقطع قبلی دانشجو، پس از پایان آخرین نیمسال مجاز تحصیل وی به جریان خواهد افتاد (تعداد نیمسال های مجاز؛ کارشناسی: ۱۰ نیمسال، کارشناسی ارشد: ۶ نیمسال، دکتری: ۱۰ نیمسال). بنابراین برای مثال، دانشجوی کارشناسی ارشدی که در مقطع کارشناسی از وام های صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده نهایتاً در پایان ششمین نیمسال تحصیل خود می بایست به پورتال دانشجویی خود مراجعه و نسبت به بازپرداخت اقساط مقطع کارشناسی خود اقدام نماید. در غیر این صورت هنگام مراجعه برای تسویه حساب مقطع بالاتر ممکن است اقساط معوقه و جریمه مربوط به مقطع قبل داشته باشید که قبل از تسویه آنها، درج پایان تحصیل و ادامه روند فراغت از تحصیل برای شما غیرممکن خواهد بود.

۱۰. آیا در ترم ۱۰ کارشناسی، ترم ۶ ارشد، و ترم ۹ دکتری می توان وام درخواست نمود؟
- خیر، ممنوع بوده و بنابراین قابل تأیید نیست.

۱۱. آیا در ترم ۹ کارشناسی، و ترم ۵ ارشد می توان وام درخواست کرد؟
- در صورتی که در کل ترم های تحصیلی از همه وام ها استفاده کرده اید، خیر؛ ولی اگر حتی در یک ترم از وام مورد نظر بهره مند نشده اید، بله، فقط و فقط، در ترم ۹ کارشناسی، و ترم ۵ ارشد می توانید آن وام را درخواست کنید.

۱۲. بازپرداخت وام ها به چه صورت است؟
- وام ودیعه مسکن بدهی غیرقابل تقسیط است که بلافاصله پس از پایان سنوات مجاز تحصیل می بایست به طور یکجا از طریق سامانه بازپرداخت شود؛ وام های دیگر، پس از پرداخت ۱۰% از کل بدهی، حداکثر در ۶۰ قسط، قسط بندی می شود.

۱۳. وقتی یک یا چند قسط وام را پرداخت نموده ام ولی تیک تأیید پرداخت را مشاهده نمی کنم چه کار باید بکنم؟
- این مورد به طور معمول توسط کارشناسان صندوق رفاه بررسی شده و رفع اشکال می شود. در غیر این صورت مراتب به اداره فن آوری اطلاعات صندوق رفاه دانشجویان ارجاع داده می شود تا نتیجه اعلام و مشکل برطرف گردد.

۱۴. در صورتی که وجه پرداختی از حساب کسر شده اما به پرونده انتقال نیافته است چه باید کرد؟
- اگر پس از کسر مبلغ از حساب به مدت ۷۲ ساعت وجه پرداختی به حساب دانش آموخته بازنگردد، می بایست پس از دریافت صورتحساب)گردش ۷۲ ساعته حساب از لحظه پرداخت)، آن را به دانشگاه ارائه نماید تا به صندوق رفاه دانشجویان ارجاع داده شده و بررسی شود.

۱۵. در صورتی که مبلغ بدهی را دوبار واریز نموده باشیم چه باید کرد؟
- درصورتیکه دانش آموخته بدهی های دیگری داشته باشد مبلغ واریز شده از مانده بدهی های دیگر دانشجو کسر می گردد و در غیر این صورت، پس از صدور تسویه حساب، مبلغ اضافه واریزی از طریق صندوق قابل برگشت است.

۱۶. در صورت قبولی در مقطع بالاتر، تکلیف دفترچه قسط چه می شود؟
- در صورت قبولی در مقطع بالاتر، به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه محل تحصیل (مقطع بالاتر) مراجعه نمایید، و یا شخصا نسبت به ثبت مقطع تحصیلی جدید در پورتال اقدام نمایید تا با ثبت مقطع تحصیلی جدید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان، باقی مانده بدهی شما به مقطع تحصیلی جدید انتقال یابد.

۱۷. در صورت وجود وقفه بین پایان سنوات مجاز مقطع قبل و تاریخ قبولی در مقطع بالاتر، بازپرداخت دفترچه از چه زمان شروع خواهد شد؟
- درخصوص دانشجویان مرد مشمول، مدت زمان وقفه، از مدت زمان انتظار درنظر گرفته شده (دو سال و نه ماه) برای شروع بازپرداخت کسر خواهد شد – بدین شکل که اگر تحصیل شما در دوره کارشناسی حتی ۱۱ ترم طول کشیده باشد، و یک سال نیز بین فارغ التحصیلی در کارشناسی و قبولی در کارشناسی ارشد وقفه داشته یاشید، (با توجه به اینکه سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ۱۰ ترم است) از پایان ترم ۱۰ تا زمان قبولی در مقطع کارشناسی ارشد از ۲ سال و نه ماه کسر خواهد شد و شروع بازپرداخت شما طی تحصیل در دوره کارشناسی ارشد خواهد بود. - دیگر دانشجویان (خانم ها و غیرمشمولان)، مدت زمان انتظار برای شروع بازپرداخت تنها ۹ ماه است و مدت زمان وقفه، از مدت زمان انتظار درنظر گرفته شده (نه ماه) برای شروع بازپرداخت کسر خواهد شد.

۱۸. در صورتی که اداره مربوطه به ضامن شما گواهی کسر اقساط نمی دهد په باید کرد؟
- با مراجعه به سایت دانشگاه – بخش اداره رفاه، فرم وکالت کسر اقساط از حقوق را دانلود کرده و به ضامن خود بدهید تا با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور و انجام تعهدات مربوطه، برگه وکالت کسر اقساط از حقوق را برای شما بگیرد.

نکات مربوط به وام دانشجویی