• چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
یکی از رسانه هایی که می توان برای انتقال اندیشه، فرهنگ و تمدن از آن استفاده کرد رسانه هنر به ویژه رسانه نقاشی است. رشته نقاشی رشته ای است تجربی، هنری و علمی که دانشجویان در مقطع کارشناسی بوسیله فنون و شیوه های مختلف به صورت علمی، عملی و پژوهشی با آن اشنا می شوند و مهارت پیدا می کنند؛ این رسانه همواره از دوران کهن ابزاری موثر در خدمت انتقال، تفکر و احساس بوده است در دوران معاصر زمینه تعامل با دیگر رشته ها برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی نسل امروز در آن مورد توجه قرار گرفته است. رشته نقاشی در دانشگاه هنر شیراز از سال 1396 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته کرده است. نوع و تعداد واحد های درسی:
دروس اصلی: 65 واحد
دروس اختیاری: 16 واحد
دروس پایه: 30 واحد
دروس عمومی: 22 واحد
جمع کل: 133