• چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

شماره تماس – تست

ساختمان شماره یک
ساختمان شماره دو

آدرس ساختمان مدیریت دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، چهارراه ادبیات، ساختمان شماره 1 دانشگاه هنر شیراز، کدپستی: 7146696586

تلفن:

07132298011-07132298012

07132298013-07132298015

نمابر:

07132292867


آدرس ساختمان شماره 2 دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، خیابان لطفعلی خان، مابین چهار راه خیرات و چهارراه مشیر

تلفن:

07132349174