• دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
ارتباط از طریق پیام رسان ها
1- تلگرام دانشگاه

کانال رسمی تلگرام دانشگاه هنر شیراز جمع آوری شده است

2- لینک پیام رسان ای گپ دانشگاه

https://profile.igap.net/shirazartu

راهنمای خدمات شبکه ای و اینترنتی