• یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

کلنگ احداث دانشگاه هنر شیراز به زمین زده شد