• چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

کلنگ احداث دانشگاه هنر شیراز به زمین زده شد