• دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

حضور ریاست و کارکنان و اساتید دانشگاه هنر شیراز در راهپیمایی روز قدس