• یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

حضور ریاست و کارکنان و اساتید دانشگاه هنر شیراز در راهپیمایی روز قدس