• پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مجموعه نقاشی “شی شدگی” افتتاحیه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷