• دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مجموعه نقاشی “شی شدگی” افتتاحیه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷