• دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

مجموعه نقاشی “شی شدگی” افتتاحیه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷