• دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مجموعه نقاشی “شی شدگی” افتتاحیه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷