• دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری دو کارگاه آموزشی خودشناسی و هنر حل‌مسئله در دانشگاه هنر شیراز