• چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه برسی روند رو به رشد تربیت بدنی در دانشگاه با حضور نماینده مدیر کل محترم تربیت بدنی