• دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

جلسه برسی روند رو به رشد تربیت بدنی در دانشگاه با حضور نماینده مدیر کل محترم تربیت بدنی