• شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

دکتر زلفی‌گل: بهترین راه سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌گذاری برای آموزش، علم و پژوهش است