• چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

انتخاب خانم مهشید بارانی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر شیراز به عنوان عضو برتر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها .