امام علی (ع) فرمودند : علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

گزارش برگزاری کارگاه مولاژ

گزارش برگزاری کارگاه مولاژ
کارگاه بدل سازی از اشیا موزه ای در چهار جلسه پنج ساعته در محوطه دانشگاه به تدریس جناب آقای قاسمی نژاد مرمت گر برتر استان فارس برگزار گردید.
این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان موزه با عنوان مولاژ که پیش از این سرفصل تدریسی در این رشته محسوب می شده ودر حال حاضر از چارت درسی خارج شده،می باشد.
در این کارگاه بیست ساعته قالب ریزی و کار با گل و گچ  و استفاده از ابزارآلات مرتبط  به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
کارگاه از ۲۸-۱۱اردیبهشت ماه در دانشگاه هنر شیراز به کوشش انجمن علمی موزه برگزار گردید.