امام علی (ع) فرمودند : علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

افتخارآفرینی دو نفر از دانشجویان رشته فرش در دوازدهمین المپیاد ملی فرش دستباف

افتخارآفرینی دو نفر از دانشجویان رشته فرش دانشگاه هنر شیراز
 در دوازدهمین المپیاد ملی فرش دستباف
 
دوازدهمین المپیاد ملی فرش دستباف، در تاریخ 108 اسفند ماه سال جاری در شهر کاشان برگزار شد. این رقابت ها در دو مقطع دانشجویی و دانش آموزی و در گرایش های (بافت، مرمت، طراحی و رنگرزی) فرش به صورت آزمون تئوری و عملی برگزار شد و در نهایت با داوری های صورت گرفته، سه نفر از هر گرایش و مقطع به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند. که در این میان از طرف دانشگاه هنر شیراز، خانم ها مژگان یونسی در گرایش رنگرزی به عنوان نفر دوم و خانم طاهره زارع در گرایش مرمت فرش به عنوان نفر سوم برگزیده شده و برای استان فارس افتخار آفریدند.
معاونت دانشجویی و فرهنگی